Xiaomi

Αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό “Ξεκίνα Δυνατά”

1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία «Info Quest Technologies MΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα, Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως, αρ. 2A, ΤΚ 176 76 », (στο εξής «Διοργανώτρια»), με τη συνεργασία της εταιρείας με την επωνυμία «Cambo Advertising Agency ΑΕ », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιάκχου, αρ. 8 (στο εξής «Διαφημιστική) διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ξεκίνα Δυνατά» (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος ανακοινώνεται από τη Διοργανώτρια στους επίσημους λογαριασμούς της Xiaomi στα social media τους οποίους διαχειρίζεται η Διοργανώτρια και συγκεκριμένα στο Facebook https://www.facebook.com/XiaomiGreece και το Instagram https://www.instagram.com/migreece/ , με παραπομπή στο site του Διαγωνισμού https://xekinadinata.gr όπου και θα λάβει χώρα αυτός υπό τους κάτωθι όρους:

Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 17/09/2021 και ώρα 18:00μμ και θα ολοκληρωθεί στις 30/09/2021 και ώρα 23.59μμ (εφεξής, «Διάρκεια Διαγωνισμού»).

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Κάθε συμμετέχων για να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί το site του Διαγωνισμού https://xekinadinata.gr, να συμπληρώσει το e-mail του και το ονοματεπώνυμό του στη φόρμα συμμετοχής και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Στη συνέχεια θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις του quiz. Απαντώντας στο quiz καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα ενός «χαρακτήρα φοιτητή» που ταιριάζει στην προσωπικότητά του. Μετά την αποκάλυψη του τύπου φοιτητή που του ταιριάζει, αν θέλει μπορεί να μοιραστεί (share) τη συμμετοχή του / «χαρακτήρα» του στο λογαριασμό του στο Facebook Account του. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να δηλώσει συμμετοχή όσες φορές επιθυμεί, αυξάνοντας τις συμμετοχές του στην κλήρωση.

2) Τρόπος συμμετοχής & Δώρα

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://xekinadinata.gr, μέχρι και τις 30/09/2021 στις 23.59μμ. και να πάρουν μέρος στο quiz κατά τα ως άνω.

Ο χρήστης δε θα συμπληρώνει κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο, πέραν των στοιχείων του e-mail και του ονόματός του ως απαιτούνται κατά τη διαδικασία συμμετοχής.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ως άνω, και με το σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους ο κάθε συμμετέχων αναγιγνώσκει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του και μόνον στο Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους ή ελλιπούς καταχώρισης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εμπροθέσμως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, την 01/10/2021 και ώρα 15.00μμ. για την ανάδειξη τριών (3) νικητών και ισάριθμων επιλαχόντων.

Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα λάβει χώρα κατά τα ως άνω . Οι ,δε, νικητές και επιλαχόντες θα ενημερωθούν με email στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Ο πρώτος νικητής κερδίζει μια (1) δωροεπιταγή 500€, ο δεύτερος νικητής μια (1) δωροεπιταγή 200€ και ο τρίτος νικητής μια (1) δωροεπιταγή 200€ και μπορούν να τις εξαργυρώσουν στα καταστήματα Mi Store στην Αθήνα( 2ος όροφος Golden Hall ή Θεσσαλονίκη (Παύλου Μελά 14). Οι τρεις (3) νικητές θα ενημερωθούν μέσω email. Μετά την παραλαβή του Επάθλου, κάθε νικητής ουδεμία άλλη αξίωση ή εν γένει απαίτηση διατηρεί κατά της Διοργανώτριας, που προβαίνει στη διοργάνωση τόσο της προωθητικής ενέργειας όσο και της κλήρωσης, η οποία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη. Σε περίπτωση που νικητής, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει το Έπαθλο, όπως ιδίως εάν ακυρωθεί η συμμετοχή του, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού ή δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια όπως κατωτέρω υπό αρ. 4 προβλέπεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να διαθέσει το Έπαθλο στον πρώτο επιλαχόντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στον Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι τα στοιχεία με τα οποία ο συμμετέχων λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό είναι αληθή και ο κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει.

3) Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια / Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν προσωπικό e-mail και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου βαθμού.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

Ειδικότερα, από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

  • (β) Όσοι δεν έχουν συμφωνήσει ρητά με τους παρόντες όρους
  • (γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας
  • (δ) Οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια εταιρειών
  • (ε) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ), (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.

Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το Διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται με την αποκλειστική βούλησή και πρωτοβουλία τους και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσουν με τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

4) Έπαθλο – Κλήρωση

Oι νικητές των Επάθλων θα αναδειχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα λάβει χώρα την 01/10/2021 και ώρα 15.00μμ. Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο https://xekinadinata.gr. Οι τρεις νικητές θα ενημερωθούν και προσωπικά μέσω e-mail στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εν συνεχεία θα ζητηθεί να παράσχουν το ονοματεπώνυμό τους στη Διοργανώτρια και τα στοιχεία της διεύθυνσής τους όπου επιθυμούν να αποσταλεί το Έπαθλο

Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ανταλλαγή του Επάθλου με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.

Κάθε δε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την αποστολή του Επάθλου (όπως έξοδα μεταφοράς) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τη Διοργανώτρια.

H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το Έπαθλο, εκτός της παράδοσής του στον νικητή ή σε νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο θα παρουσιάσει σχετικό πληρεξούσιο.

Το Έπαθλο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας.

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Έπαθλο.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Έπαθλο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στους ως άνω λογαριασμούς της Xiaomi, που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια, στο Facebook και Instagram και να αποστέλουν ηλεκτρονικό μήνυμα ή να επικοινωνήσουν με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση της Διαφημιστικής στο τηλ. 213 0053625, Τρίτη και Παρασκευή 10:30 -18:00.

Μετά την κλήρωση, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές εντός 10 ημερών από τη λήξη της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά τα ως άνω, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές . Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε Επάθλου στους νικητές τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στη Διοργανώτρια από τον κάθε νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το Έπαθλο δε θα αποδίδεται και ο νικητής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δε θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση σε αυτόν του Επάθλου, σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν πρότερη δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού, αν δεν τηρηθούν οι ως άνω προθεσμίες και προϋποθέσεις.

5) Ημερομηνία έναρξης-λήξης διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας – Διάρκεια

Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 17/09/2021 στις 18.00 μμ και θα ολοκληρωθεί στις 30/09/2021 στις 23.59μμ. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ώρας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού– όπως αυτός θα δημοσιευτεί στους λογαριασμούς της Xiaomi, που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια, στο Instagram https://www.instagram.com/migreece/, Facebook https://www.facebook.com/XiaomiGreece και στο διαδικτυακό τόπο https://xekinadinata.gr – καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

6) Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της Διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα Έπαθλα με άλλα ίσης αξίας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά τη λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Έπαθλα. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των Επάθλων. Η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Έπαθλα. Τα Έπαθλα παρέχονται στους νικητές αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ. έναντι των ως άνω εταιρειών. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν καμία υποχρέωση έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

7) ΡΗΤΗ Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους δεν μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, (β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας, (γ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, (δ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, (ε) υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 8 παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (Internet) καθ' όλη τη Διάρκειά του, η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site του Διαγωνισμού https://xekinadinata.gr

8) Προσωπικά Δεδομένα

Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντος δήλωση κατά την έννοια του ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Επάθλων σε αυτούς.

Με τη συμμετοχή σου στο Διαγωνισμό αποδέχεσαι ότι θα πραγματοποιηθεί εκ μέρους της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχεις παράσχει στη Διοργανώτρια αποκλειστικά για το σκοπό διεξαγωγής του διαγωνισμού και περαιτέρω συλλογή, καταχώρηση, δημοσίευση αυτών στο site https://xekinadinata.gr -εφόσον ανακηρυχθείς νικητής ή επιλαχών- αυτών και συγκεκριμένα του email και του ονοματεπώνυμου με το οποίο συμμετείχες στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση/αποστολή του Επάθλου και διατήρησή τους σε αρχείο για το χρονικό διάστημα 20 ημερών, μετά την πάροδο του οποίου θα διαγραφούν, πλην των στοιχείων που τυχόν απαιτείται να διακρατηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679 τα δεδομένα είναι προσβάσιμα και θα τύχουν επεξεργασίας για λογαριασμό της διοργανώτριας και από τη «Διαφημιστική» που ως εκτελούσα την επεξεργασία εμπλέκεται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/παράδοση των δώρων.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα βρεις εδώ: https://www.infoquest.gr/el/politiki-aporitou

Για να ασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.infoquest.gr/el/politiki-aporitou μπορείς να απευθυνθείς στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Info Quest Technologies ΜΑ.Ε.Β.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@info.quest.gr. Σε περίπτωση που θέλεις να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: dpo@info.quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480.

9) Χρήση της ιστοσελίδας https://xekinadinata.gr

O ιστότοπος της Διοργανώτριας «Info Quest Technologies MΑΕΒΕ» https://xekinadinata.gr είναι μια σελίδα διαγωνισμού προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου (‘microsite’), η οποία δημιουργήθηκε με ημερομηνία λήξης, προς το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού. Η λειτουργία του εν λόγω microsite θα ολοκληρωθεί σε είκοσι (20) ημέρες μετά την πρώτη ανακοίνωση των νικητών. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τον εν λόγω ιστότοπο ή κάνει χρήση των παρεχόμενων δυνατοτήτων/υπηρεσιών του αποτελεί χρήστη του site και η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των παρεχόμενων δυνατοτήτων/υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των παρόντων όρων. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας έχει σκοπό την επίσκεψη, την ψυχαγωγία και τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και διέπεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- χρήστη, και η Info Quest Technologies MΑΕΒΕ δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Η Info Quest Technologies MΑΕΒΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η Info Quest Technologies MΑΕΒΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του https://xekinadinata.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του https://xekinadinata.gr.

Το περιεχόμενο του https://xekinadinata.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Info Quest Technologies MΑΕΒΕ. Η Info Quest Technologies MΑΕΒΕ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο https://xekinadinata.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του https://xekinadinata.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Info Quest Technologies MΑΕΒΕ

Ως επισκέπτης- χρήστης της ιστοσελίδας επίσης δεσμεύεστε ότι δεν θα βλάψετε τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσετε τα προσωπικά τους δεδομένα.

Για να ενημερωθείτε και λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την Πολιτική απορρήτου πατήστε εδώ, καθώς και για την Πολιτική των Cookies εδώ

10) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες -χρήστες. Κάθε σχετική με τους παρόντες όρους διαφορά, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθηνών, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.